اخرین بوسه شهید حمیدی زاده از خراسان شمالی بر گونه فرزندش

۱۴۶۲۵۵۵_۳۹۰-۴۸۰x270